අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් උපයන්න ඉගෙනගන්න...
ශ්‍රී ලංකාවේ එකම emoney සඟරාව.

දැන් ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වාගත හැක.
image

emoney Magazine

අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ඉපයීමට ඇති අවස්ථා සහ ක්‍රම පිලිබඳව ඉගැන්වෙන සිංහල මාධ්‍යයෙන් පලවන ශ්‍රී ලංකාවේ එකම Internet Money සඟරාව...

 • දැන්වීම් නැත, දැණුම පමණයි.
  දැන්වීම් නැති, මුදල් උපයන ක්‍රම ඇතුලත් පිටු 56ක්
 • මුදල් උපයන්න ක්‍රම රාශියක්
  මුදල් උපයන ක්‍රම 20කට වැඩියෙන්.
 • මසකට රු.300,000කට වැඩියෙන්
  මසකට රු.300,000කට වැඩි ආදායමක් ලබාගත හැක.
 • නොමිලේ මෘදුකාංග CD එකක්.
  වෙබ් නිර්මාණ කර මුදල් ඉපයීමට උදවු වන මෘදුකාංග CD එකක් නොමිලේ
image

අන්තර්ගතය

image
image

ගෙන්වා ගන්නේ කොහොමද?

ශ්‍රී ලංකාවේ ඕනෑම ස්ථානයකට ගෙන්වා ගැනීමට දැන් ඔබට අවස්ථාව ඇත.

image

ලැබෙන්නේ කොහොමද?

emoney v1 ලෙස ටයිප් කර ඔබේ නම සහ ලිපිනය 077-5977858 ට SMS කරන්න. අපි එම අදාල පාර්සලය VPP තැපෑල හරහා ඔබට ලැබීමට සලස්වනු ඇත. එවිට ඔබේ ලිපිනයට අදාල තැපැල් කාර්යාලයට මෙම පාර්සලය ලැබුනු පසු එම තැපැල් කාර්යාලයෙන් ඔබව දැනුවත් කරනු ලැබේ.. (ලිපියක් මගින් හෝ දුරකතන ඇමතුමක් මහින්) තැපැල් කාර්යාලයට ගොස් එම පාර්සලය ලබාගෙන රු.890/- මුදල තැපැල් කාර්යාලයට ගෙවිය යුතු වේ. ඔබ මුදල් ගෙවන්නේ පාර්සලය ලැබුනු පසුවයි. මෙහිදී උපරිම දින 3-5ත් අතර කාලයක් ගතවේ.
Disclaimer:

This is a book with information about services that allows you to do business online. to earn money you have to provide a service or a product. this is not a get rich quick method or a pyramid scheme. we only provide information about reputable companies which allows you to make money by providing a service or product. you will not be required to make any type of payment just for the opportunity to earn money. please contact 0777-118830 if you have any questions regarding the content of this book.